• فقط آنلاین
  • ‎−40%
  • جدید

خلاقیت در طراحی لباس / پنجشنبه ها شروع از 1 خرداد

‎تومان900,000
‎تومان540,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

پنج شنبه ها ,تاریخ شروع 1 خرداد 99 ساعت 16:00  الی 17:30

استاد : سرکار خانم نزهت هنرمند

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

در این دوره کارآموز آموزش می بیند که چگونه از محیط اطراف و وسایل و بناهای تاریخی بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایده بگیرد و طراحی کند و یاد میگیرد که چگونه از اشکال هندسی برای طراحی در لباس استفاده کند و یاد می گیرد که چگونهsketch book درست کند و بعد اجرا نماید.

توضیحات در مورد دوره:

در این دوره کارآموز آموزش می بیند که چگونه از محیط اطراف و وسایل و بناهای تاریخی بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایده بگیرد و طراحی کند و یاد میگیرد که چگونه از اشکال هندسی برای طراحی در لباس استفاده کند و یاد می گیرد که چگونهsketch book درست کند و بعد اجرا نماید.    

جلسه اول:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :1/3/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

همراه داشتن ابزار در کلاس و ایده گرفتن از آن و طراحی به صورت مستقیم از آن و توضیح در مورد تهیه sketch book و طرح بعد از تأیید ، توضیح داده می شود که چگونه اجراشود.

تمرین طرحی را که تأیید شده به مرحله اجرا در آورد و توضیح هایی که در مورد sketch book گفته شده آماده کند و طرح را آنجا هم انتقال دهد.

 

جلسه دوم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :8/3/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

همراه داشتن طرح از یک بنای تاریخی و آموزش طراحی به صورت مستقیم از روی بنای تاریخی و اتو زدن طرح لباس و تأیید در کلاس

تمرین _ انتقال طرح های تأیید شده و طرح بنا به داخل sketch book و اجرای یکی از طرح ها ی تأیید شده.

 

جلسه سوم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :22/3/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

 همراه داشتن یک طرح گل یا هر طرحی که به دلخوته باشده و دتیل  گرفتن چند مرحله ای از آن و طراحی بصورت غیر مستقیم از دیتل مورد نظر و تأیید طرح در لباسهای طراحی شده .

تمرین انتقال طرح های تأیید شده عکس و دتل و به داخل sketch book و اجرای یکی از طرح های تأیید شده .

 

جلسه چهارم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :29/3/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

آموزش طراحی لباس با توجه به اشکال هندسی (مثلث) و تأیید مرحله به مرحله کار.

تمرین انتقال مراحل تأیید شده به داخل sketch book و توضیحات آن و اجرای یکی از طرح های تأیید شده.

 جلسه پنجم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :5/4/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

آموزش طراحی لباس با توجه به اشکال هندسی (مربع) و تأیید مرحله به مرحله آن.

تمرین- انتقال مراحل تأیید شده به داخل sketch book و توضیحات آن و اجرای یکی از طرح های تأیید شده.

 

جلسه ششم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :12/4/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

آموزش طراحی لباس با توجه به اشکال هندسی (دایره)و تأیید مرحله به مرحله آن و آموزش طراحی آستین برای لباس .

تمرین وارد کردن طرح های تأیید شده مرحله به مرحله به sketch book و طراحی آستین و تهیه مد برد و استوری برد برای کالکشن .

 

جلسه هفتم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :19/4/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

طراحی لباس برای آستین هایی که طراحی شده بود و توضیح در مورد کالکشن سازی.

تمرین وارد کردن طرح های تأیید شده آستین و لباس به داخل sketch book و طراحی لباس برای کالکشن.

 

جلسه هشتم:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :26/4/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

تکمیل کردن کالکشن و تأیید طرح های مورد نظر و آوردن پارچه و طراحی لباس مناسب با آن پارچه.

تمرین وارد کردن طرح های تأیید شده به sketch book و اجرای آنها.

 


ودر انتهای ژوژمان و کارهایی که باید تأیید شده باشد:

دوره های مجازی و آنلاین : خلاقیت در طراحی لباس / روز: پنج شنبه ها تاریخ :2/5/1399 ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:30

تحویل طرح های انجام شده در طول ترم و دوخت یکی از طرح های تأیید شده.

توضیح: اگر هرکس خیاطی بلد باشد می تواند مانتو بدوزد ولی اگر کسی توانایی دوخت ذمانتو ندارد می تواند به خیاطی بیرون بدهد تا برایش بدوزد.

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

خلاقیت در طراحی لباس / پنجشنبه ها شروع از 1 خرداد
chat نظرات (1)
رتبه