• فقط آنلاین
  • ‎−40%
  • جدید

نازک دوزی(بالا تنه)/ دوشنبه ها و چهارشنبه ها شروع از 29 اردیبهشت

‎تومان2,500,000
‎تومان1,500,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ,تاریخ شروع 29 اردیبهشت  16:00  الی 18:00

استاد : سرکار خانم زهرا خیر و شر

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

در این دوره کارآموز الگوی بالا تنه را به روش مولر انجام می دهد که چگونه الگوسازی کند برای بالاتنه ، پشت ، جلو ، یقه و آستین. وانتقال الگو روی پارچه و تکنیک های دوختی را آموزش می بیند که درپایان دوره می تواند بلوز ، پیراهن ، کت و مانتو الگوسازی کند و دوخت آنرا انجام دهد. 

توضیحات در مورد دوره:

در این دوره کارآموز الگوی بالا تنه را به روش مولر انجام می دهد که چگونه الگوسازی کند برای بالاتنه ، پشت ، جلو ، یقه و آستین. وانتقال الگو روی پارچه و تکنیک های دوختی را آموزش می بیند که درپایان دوره می تواند بلوز ، پیراهن ، کت و مانتو الگوسازی کند و دوخت آنرا انجام دهد.

 

جلسه اول:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دوشنبه تاریخ :29/2/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش کادر بالاتنه به روش مولر

تمرین کشیدن پنج الگوی بالاتنه پشت و جلو به روش مولر و انتقال الگو و توضیحات به دفتر خیاطی.

 

جلسه دوم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :31/2/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش کنترل سرشانه جلو و پشت و انتقال پنس الگوی پشت به قسمت های مختلف.

تمرین انتقال پنس های مختلف در الگوی پشت و جلو و انتقال توضیحات الگو به دفتر خیاطی.

 

جلسه سوم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :7/3/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش لقی گیری یقه و آموزش یقه های مسطح ، یقه گرد و چهار گوش(خشتی) الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال نکات و الگو به دفتر خیاطی و دوخت یقه گرد و چهار گوش.

 

جلسه چهارم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :12/3/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه های هفت ، یقه قایقی و یقه دلبری الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب و الگو ها به دفتر خیاطی و دوخت یقه های آموزش داده شده .

 

جلسه پنجم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :19/3/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه گرد جلو باز با برش پرنسسی (برش از سرشانه) الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب و الگو ها به دفتر خیاطی و دوخت یقه های آموزش داده شده .

جلسه ششم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :21/3/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش برش عصایی،  الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی و دوخت برش عصایی آموزش داده شده .

 

جلسه هفتم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :26/3/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش الگوسازی بلند کردن قد لباس و آموزش یقه ذوذنقه و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت مدل مورد نظر.

 

جلسه هشتم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :2/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه آرشال و یقه آمریکایی و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت مدل مورد نظر.

 

جلسه نهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :4/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه انگلیسی و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت مدل مورد نظر.

 

جلسه دهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :9/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه اسپرت و یقه دراپه بسته و دراپه باز و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت مدلهای مورد نظر.

جلسه یازدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :11/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه آرشال جدا و یقه (ب-ب) و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت یقه های مورد نظر.

 

جلسه دوازدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :16/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه کراواتی ،  یقه سه سانت و یقه خرگوشی و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت یقه های مورد نظر.

 

جلسه سینزدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :18/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش یقه مردانه پایه سرخود ، یقه مردانه پایه جدا و یقه گرد پایه دار یا مردانه نوک گرد و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت یقه های مورد نظر.

 

جلسه چهاردهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :23/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش کادر آستین و کنترل حلقه الگو با اندازه دور حلقه الگوی آستین و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و کشیدن 5 عدد الگوی آستین.

 

جلسه پانزدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :25/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش آستین پفی در پایین چین دار ، در بالا چین دار ، در بالا و پایین چین دار و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت  آستین ها.

 

جلسه شانزدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :30/4/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش آستین پایین گشاد و آستین رگلان و الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت  آستین ها.

 

جلسه هفدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :1/5/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش وصل کردن آستین به حلقه آستین و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت  آستین به حلقه لباس.

 

جلسه هجدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :6/5/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش آستین کیمینو و آستین سرخود کوتاه، الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی و دوخت  آستین ها.

 

جلسه نوزدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: چهار شنبه تاریخ :8/5/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

آموزش رفع اشکالات اندامی در بالاتنه و آستین.

تمرین انتقال مطالب درس به دفتر خیاطی.

 

جلسه بیستم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :13/5/1399 ساعت شرو ع 16:00  الی ساعت پایان 18:00

ارائه کار ، آزمون عملی: باتوجه به مدلی که داده می شود االگوسازی و دوخت یک لباس کامل و ارائه دفتر خیاطی.

نازک دوزی(بالا تنه)/ دوشنبه ها و چهارشنبه ها شروع از 29 اردیبهشت

مشخصات

شیوه برگزاری دوره و کلاس
آنلاین و مجازی
chat نظرات (1)
رتبه