• فقط آنلاین
  • ‎−40%
  • جدید

الگو سازی و دوخت ذخیم دوزی سه شنبه ها 18:00 الی 19:30 شروع از 6 خرداد

‎تومان2,500,000
‎تومان1,500,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

سه شنبه ها ,تاریخ شروع 6 خرداد  18:30 الی 20:00

استاد : سرکار خانم زهرا خیر و شربرای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنیددر این دوره به کارآموز الگوسازی و دوخت لباس ذخیم مانند پالتو ، کت ، بارانی ، جلیقه و شنل آموزش داده می شود و در پایان دوره کار کارآموز می تواند هر کدام از لباس ها را بدوزد و به آنها آستری وصل نماید.

 

جلسه اول:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:6/3/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش اساس الگوی بالا تنه و آستین ، الگوسازی

تمرین آماده کردن الگوی لباس و آستین و انتقال مطالب به دفتر خیاطی.

 

جلسه دوم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:13/3/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش اجرای الگوهای آماده روی پارچه و برش پارچه پالتو و آستری آن.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.برش لباس و آستری به روش آموزش داده شده.

 

جلسه سوم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:20/3/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش لایی کاری لباس و آماده کردن برای پرو و دوخت.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.لایی زدن و آماده کردن لباس برای پرو .

 

جلسه چهارم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:27/3/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش دوخت جیب یک فیلی تاپی به دو روش.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.دوخت دو مدل جیبی که آموزش داده شده .

 

جلسه پنجم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:3/4/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش دوخت جیب دو فیلی تاپی و دو فیلی تاپی با نقاب و جادکمه دوفیلی تاپی.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.دوخت دو مدل جیب و دکمه ای که آموزش داده شده .

 

جلسه ششم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:10/4/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش دوخت پالتو و وصل کردن آستری به لباس.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.دوخت و وصل کردن آستری به لباس .

 

جلسه هفتم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:17/4/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش الگوسازی کلاه و شنل و دوخت آن.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.دوخت کلاه و شنل آموزش داده شده.

 

جلسه هشتم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:24/4/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش الگوی کت چهار دکمه به همراه یقه بلیزر (شاخی یا مردانه).الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی.دوخت کت  آموزش داده شده به همراه آستری.

 

جلسه نهم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:31/4/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش الگوی جلیقه و برش پارچه و آستری الگو سازی و دوخت

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی. برش پارچه و آستری جلیقه .

 

جلسه دهم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:7/5/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش دوخت جلیقه و وصل کردن آستری آن.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی. و دوخت جلیقه و آستری آن که آموزش داده شده است.

 

جلسه یازدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:14/5/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش الگوی بارانی و برش پارچه و آستری آن. الگوسازی و برش.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی. و برش لباس بارانی و آستری آن به روش آموزش داده شده.

 

جلسه دوازدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:21/5/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

آموزش دوخت بارانی و وصل کردن آستری آن.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی. و دوخت لباس بارانی و وصل کردن آستری آن به روش آموزش داده شده.

 

 

جلسه سینزدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : زخیم دوزی / روز: سه شنبه تاریخ:28/5/1399 ساعت شرو ع 18:00  الی ساعت پایان 19:30 

ارائه کار ، آزمون عملی: باتوجه به مدل کت که داده می شود االگوسازی و دوخت یک کت کامل و ارائه دفتر خیاطی.

 

ذخیم دوزی سه شنبه ها 18:00 الی 19:30 شروع از 6 خرداد

مشخصات

شیوه برگزاری دوره و کلاس
آنلاین و مجازی
chat نظرات (2)
رتبه